Källhänvisningar Harvard

Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardsystemet består källhänvisningen av en författares efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra "varianter" av Harvardsystemet där sidnummer inte alltid anges i källhänvisningen. Alla källhänvisningar samlas i en referenslista i alfabetisk ordning med fullständig information om respektive källa längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Vilken information som ska finnas med för olika typer av källor till referenslistor/källförteckningar finns under Referenser Harvard.

Källhänvisningen kan se ut på två olika sätt. Det första sättet innebär att källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (se exempel nedan).

EU:s uppbyggnad kan beskrivas i form av tre ”pelare”. Den första pelaren är den mest omfångsrika (Tallberg 2004, 65).

Det andra sättet är att aktivt väva in källornas författare/upphovsmän i texten. Du nämner då författaren/arna i själva texten och sammanfattar med egna ord vad han/hon sagt. Direkt efter du nämner författaren i den löpande texten uppger du utgivningsår och sidnummer inom parentes (se exempel nedan).

Tallberg (2004, 65) beskriver EU:s uppbyggnad i form av tre ”pelare”, varav den första är den mest omfångsrika.

Källa med en författare

(Nilsson 2010, 40).

eller

Nilsson (2010, 40) redogör för…

Källa med två eller tre författare

(Fossum, Skantz och Katzeff 1997, 25-31)

eller

Fossum, Skantz och Katzeff (1997, 25-31) menar...

Källa med fyra eller fler författare

Om det finns fyra eller flera författare till samma bok skriver du i den löpande texten bara det första namnet och et al.
(Johnson et al. 2001, 226)

eller

Johnson et al. (2001, 226) framför...

Kapitel/del i bok (antologi/samlingsverk)

Hänvisningen i texten görs med enbart kapitelförfattarens (-nas) namn och år plus sidhänvisning.

Att texten ingår i en samling av texter ska framgå av referenslistan.

Webbsidor

För webbsidor gäller samma regler som för andra dokument. Upphovsman/författare samt år webbsidan uppdaterades och eventuellt sidnr. Saknas personlig författare anges antingen organisationens, företagets eller myndighetens namn.

Exempel:
(Bildt, 2009)
(Tillväxtverket, 2010)

alternativt

Enligt Tillväxtverket (2010) minskar arbetslösheten....

Källor som saknar namngiven författare

Om en källa saknar personlig författare anger du organisation, myndighet, företag eller motsvarande som författare i källhänvisningen. Om en tidskriftsartikel eller en tidningsartikel saknar författare skall du välja tidskriftens titel som hänvisning.

Exempel:
(Svenska Dagbladet 2015, 21)

Källor som saknar utgivningsår

En del källor kan sakna information om utgivningsår/uppdateringsår. Du skriver då u.å. (utan årtal) i källhänvisingen.

Exempel:

(Johnson u.å., 15)

Förkortningar

Du kan använda en etablerad akronym (förkortning) i texten, men första gången du refererar bör du skriva ut hela organisationenens namn och ange akronymen i hakparentes efteråt. I referenslistan skriver du ut hela organisationens namn.

Exempel:
(Förenta Nationerna [FN] 2015, 2)

När du refererar till samma källa i fortsättningen behöver du endast skriva ut förkortningen..

Exempel:

(FN 2015, 14)

Flera publikationer av samma författare utgivna samma år

Om en författare som du hänvisar till har två eller flera publikationer utgivna samma år lägger du till a, b, c etc. omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra. Vilken referens som ska ha a eller b beror på titlarnas inbördes alfabetiska ordning. Det är viktigt att du särskiljer referenserna på samma sätt i referenslistan på slutet (genom att lägga till a, b, c etc. efter årtalet).

Exempel:
Tidigare resultat bekräftade hypotesen (Duncan 2000a, 167-169), men senare studier vederlade den (Duncan 2000b, 40-44).

Riksdagstryck, lagar, författningar, SOU och Ds, EU-dokument m.m.

Nedan följer exempel på hur du kan källhänvisa för rättsligt material från Sverige och Europeiska unionen. Sidnummer skrivs ut där det är tillämpbart.

Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998: 204) ska uppgifter....

Bakgrunden till personsäkerhetsutredningen (SOU 2002:71, 3) var bland annat hot mot anställda inom rättsväsendet.

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/123/EG) ska medlemsländerna....

alternativt

Ett skäl som angavs var att individers integritet skulle skyddas (SFS 1998: 204).

Bakgrunden till förslagen var bland annat hot anställda inom rättsväsendet (SOU 2002:71, 3).

Den fria rörligheten för tjänster ska säkerhetsställas (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG).

Domar/domstolsbeslut

Uppgift om domstol och domnummer ska finnas med. Första gången du källhänvisar uppge det fullständiga namnet på domstolen, sedan kan du använda förkortningar. Du behöver inte ha med domar/domstolsbeslut i referenslistan.

Exempel:

Arbetsdomstolens dom 86/12 i mål A 96/11...

Högsta Förvaltningsdomstolens dom Mål nr 6108-12..

Högsta domstolens domar publiceras i Nytt juridiskt arkiv Avd. 1 och här ska alltid årtal och vilken sida domen börjar på i den tryckt publikationen anges:

Högsta domstolen NJA 2011 s. 109 fann att...

Illustrationer (fotografier, figurer, diagram, tabeller m.m.)

Du kan källhänvisa till illustrationer i din text utan att ha med själva illustrationen i din text. Om du har med en illustration i ditt arbete måste du kontrollera om den är upphovsrättsskyddad. Är bilden upphovsrättsskyddad krävs tillstånd från upphovsrättsinnehavaren innan du kan använda den. Under illustrationen skrivs en kort bildtext med ett nummer (exempelvis Figur 1), titel på illustrationen, upphovsperson och år. Den som gjort illustrationen (konstnären, fotografen etc.) källhänvisas till i den löpande texten.

Bild 3 (Hansson 2015, 32) är ett typiskt fotografi från...

Målningen "The fighting temeraire" (Turner 1839) visar på...

Sekundärkällor (andrahandskällor)

Du bör undvika att använda dig av sekundärkällor och i första hand gå till primärkällorna (originalkällorna). Om du använder dig av sekundärkällor ska primär- och sekundärkällan och år anges i källhänvisningen i den löpande texten. Se Referenser Harvard och nedan.

Exempel:
Om Sven Svensson i sin bok "Demokrati" utgiven 1981 på sidan 72 refererar något ur Arne Kullbergs bok "Fri- och rättigheter i Sverige" från 1832 kan källhänvisningen i texten se ut på följande sätt

(Kullberg 1832, refererad i Svensson 1981, 72)

alternativt

Kullberg (refererad i Svensson 1981, 72) menar....

Exempel:
Liknande tankegångar hittar vi hos den franske filosofen Lyotard (refererad i Björkegren 1992, 134) som konstaterar att det saknas estetiska kriterier för att fastställa ett konstverks värde. Det enda möjliga skulle då vara att ta fasta på konstverkets förmåga att skapa vinster.

Audiovisuella medier (video- eller ljudfiler)

Motsvarigheten till en sidhänvisning till text blir för en videoföreläsning eller en ljudbok en så kallad tidsstämpel. Du anger hur många minuter och sekunder in i filen det aktuella avsnittet startar.

Modell:
(Författarnamn/motsv årtal, kapitel eller avsnitt (om relevant), minuter:sekunder)
För långa filer kan tidsstämpeln utökas till timmar:minuter:sekunder

Exempel:
(Pettersson 2010, kap. 3, 4:35)