Upphovsrätt

Den svenska upphovsrättslagen (SFS 1960:729), vanligen förkortad URL, ger alla upphovsmän oavsett nationalitet samma skydd. Den eller de personer som skapar ett verk ska ha rätt att bestämma över hur det används. Upphovsrätten gäller även på Internet.

Vad gäller när jag använder andras texter?

Se Hur undviker du att plagiera?

Verkshöjd

Den som skapar ett litterärt eller konstnärligt verk erhåller upphovsrätt till verket om detta uppnår s.k. verkshöjd. Detta innebär att verket ska ha en viss självständighet och originalitet. Kravet för att uppnå verkshöjd är lågt ställt i Sverige. Detta innebär att de flesta verk har upphovsrättsligt skydd. Verket är skyddat under 70 år (inom EU) från upphovsägarens död. Under denna tid får inte någon framställa exemplar av verket eller sprida det utan upphovsmannens tillstånd.

Undantag från upphovsrättsägarens ensamrätt till sitt verk:

  1. Du har rätt till kopiering för enskilt bruk, dvs rätt att framställa enstaka exemplar för privat bruk (gäller dock inte datorprogram). Litterära verk får du endast kopiera begränsade delar ur, även om det är för enskilt bruk.
  2. Lärare har rätt att kopiera för sin undervisning under vissa villkor. Regler för detta finns i särskilda avtal.
  3. Arkiv och bibliotek har rätt att för kunders räkning kopiera enstaka artiklar ur verk.

Bilder och andra illustrationer

Först några tips om var du kan hitta bilder som är helt fria eller åtminstone fria att använda i utbildningssammanhang. För alla gäller dock, oavsett hur gratis de är, att du ska ange källa/upphovsman!

Flickr Creative Commons En del av Flickr där du också ser villkoren för användning väldigt tydligt.

freepik En sajt där det finns en hel del illustrationer som är fria att använda. Den intresserade ombeds läsa Terms of use.

Med hjälp av Google bilder kan du lätt hitta väldigt många bilder, men det kan vara svårt att säkert avgöra vilka som är fria att använda.
Gå till Bilder --> Verktyg --> Användningsrättigheter --> Som får användas --> Välj nivån "Som får användas", "Som får ändras och användas, men inte kommersiellt" eller "Som får användas, men inte kommersiellt".
Du måste själv dubbelkolla att den bild du vill använda faktiskt får användas så.

KNYCKENILLUKU erbjuder helt gratis illustrationer.

PEXELS - helt gratis och helt fritt, för både personligt och kommersiellt bruk. Läs gärna deras underbart begripliga licens-sida!

pixabay säger sig kunna erbjuda nära 1 miljon bilder, vektorer och illustrationer som är helt gratis för dig.

Unsplash - ännu en sajt med gratis bilder. Här högupplösta fotografier.

Wikimedia Commons, kategori bilder. Gott om bilder av alla de slag.

Bilder via Umeå UB. Men du borde kanske börja med att ta reda på vilka bilddatabaser du har tillgång till via ditt bibliotek.
 

Vad säger lagen om upphovsrätt och bilder?


Fotografi

"Fotografiska verk" är fria att använda:
a) utgången av sjuttionde året efter upphovspersonens dödsår. Detta innebär att om en fotograf avled i mars 2010 är personens produktion (oavsett utgivningsår) skyddad till utgången av 2081, eller
b) om fotografen inte är känd och inte kan spåras gäller 70 år från framställandet av fotografiet.

Bilder som inte räknas som "fotografiska verk" är skyddade i 50 år från framställningsåret. "Fotografiska bilder", såsom pressens bilder, är fria att använda om de är skapade före 1 januari 1969 (övergångsbestämmelser 1994).

För att lägga ut ett fotografi som någon annan har tagit måste du ha fotografens tillstånd. Kom ihåg att bilder/foton av konstverk räknas hit. Om det är en porträttbild måste du också ha tillstånd från den som porträtteras på bilden. För fotografier av konstverk ska du även ha konstnärens tillstånd om denne är i livet eller av upphovsrättsägaren.

Om du använder ett fotografi ska du, även om bilden är fri att använda, alltid ange fotografens namn om det är känt. Du ska även ange varifrån du fått bilden.

Om du vill använda bilder i undervisnings- eller studiesammanhang så är det oftast tillåtet om sammanhanget är klart ickekommersiellt. Kom ihåg att för varje bild du använder ange källa (jämför med referenser till litteratur som du citerar). Om du känner dig osäker bör du undersöka vad respektive bildägare kräver.

Tabeller och diagram

Om du hämtar tabeller eller diagram från någon annans publikation (bok, artikel, m.m.) måste du, om bilden har en tydligt bildlik layout, ha utgivarens tillstånd. Du måste alltid ange källa. Källan ska anges i direkt anslutning till respektive bild - och i referenslistan.

Om du har egna data som du vill kombinera med data från tabeller eller diagram som du funnit i litteraturen så kan du oftast lätt skapa egna nya tabeller eller diagram där du tydligt anger vilka data som är dina och vilka du hämtat från andra källor.

Illustrationer i största allmänhet

Information om vem som äger upphovsrätten till en illustration finns ibland på baksidan av titelbladet (om det är en bok) eller i en särskild förteckning av de illustrationer som hörtill ett verk, eller i direkt anslutning till illustrationen. Den som skapat illustrationen ska normalt tillfrågas.

Allmänna handlingar

Offentliga handlingar får oftast användas fritt, dvs. offentliga handlingar inom myndigheter, stat och kommun. Detta gäller lagar, utredningar och andra beslut och yttranden från myndigheter.

Detta är förbjudet

  • Du får inte kopiera andras upphovsrättsligt skyddade texter utan tillstånd från upphovsrättsägaren och lägga ut dessa på din egen hemsida. Det som görs tillgängligt via Internet kan inte anses som avsett för enskilt bruk och innebär ett intrång i upphovsrätten.
  • "Låna" bilder (oavsett typ) utan tillstånd.
  • Kopiera datorprogram, även för enskilt bruk.

Länkning

Du får länka till andra webbsidor utan att be om lov om det är tydligt att du genom att klicka på länken förflyttas till en annan webbsida.

Däremot bör du inte länka inom ramar, djuplänka, då det inte är lika tydligt att det inte är din egen sida som du har länkat till.

Kopieringsregler som broschyr

Kopieringsguide och broschyr om vad som gäller kan du ladda ner från Bonus copyright access webbplats. Regler för utbildning på Högskolenivå