Upphovsrätt

Den svenska upphovsrättslagen (SFS 1960:729), vanligen förkortad URL, ger alla upphovsmän oavsett nationalitet samma skydd. Den eller de personer som skapar ett verk ska ha rätt att bestämma över hur det används. Upphovsrätten gäller även på Internet.

Vad gäller när jag använder andras texter?

Se Hur undviker du att plagiera?

Verkshöjd

Den som skapar ett litterärt eller konstnärligt verk erhåller upphovsrätt till verket om detta uppnår s.k. verkshöjd. Detta innebär att verket ska ha en viss självständighet och originalitet. Kravet för att uppnå verkshöjd är lågt ställd i Sverige. Detta innebär att de flesta verk har upphovsrättsligt skydd. Verket är skyddat under 70 år (inom EU) från upphovsägarens död. Under denna tid får inte någon framställa exemplar av verket eller sprida det utan upphovsmannens tillstånd.

Undantag från upphovsrättsägarens ensamrätt till sitt verk:

  1. Du har rätt till kopiering för enskilt bruk, dvs rätt att framställa enstaka exemplar för privat bruk (gäller dock inte datorprogram). Litterära verk får du endast kopiera begränsade delar ur, även om det är för enskilt bruk.
  2. Lärare har rätt att kopiera för sin undervisning under vissa villkor. Regler för detta finns i särskilda avtal.
  3. Arkiv och bibliotek har rätt att för kunders räkning kopiera enstaka artiklar ur verk.

Bilder och andra illustrationer

Fotografi

"Fotografiska verk" är fria att använda:
a) om fotografen dött före 1 januari 1944, eller
b) om fotografen inte är känd och inte kan spåras, och bilden skapats före 1 januari 1944.

"Fotografiska bilder", såsom pressens bilder, är fria att använda om de är skapade före 1 januari 1969 (övergångsbestämmelser 1994).

Om du använder ett fotografi ska du, även om bilden är fri att använda, alltid ange fotografens namn om det är känt. Du ska även ange varifrån du fått bilden.

För att lägga ut ett fotografi som någon annan har tagit måste du ha fotografens tillstånd. Om det är en porträttbild måste du också ha tillstånd från den som porträtteras på bilden. För proffsbilder gäller upphovsrätten i 70 år efter fotografens död och för amatörbilder gäller 50 år. Kom ihåg att bilder/foton av konstverk räknas hit.

För fotografier av konstverk ska du även ha konstnärens tillstånd om denne är i livet eller av upphovsrättsägaren.

Om du vill använda bilder i undervisnings- eller studiesammanhang så är det oftast tillåtet om sammanhanget är klart ickekommersiellt. Kom ihåg att för varje bild du använder ange källa (jämför med referenser till litteratur som du citerar). Om du känner dig osäker bör du undersöka vad respektive bildägare kräver.

Tabeller och diagram

Om du hämtar tabeller eller diagram från någon annans publikation (bok, artikel, m.m.) måste du, om bilden har en tydligt bildlik layout, ha utgivarens tillstånd. Du måste alltid ange källa. Källan ska anges i direkt anslutning till respektive bild - och i referenslistan.

Om du har egna data som du vill kombinera med data från tabeller eller diagram som du funnit i litteraturen så kan du oftast lätt skapa egna nya tabeller eller diagram där du tydligt anger vilka data som är dina och vilka du hämtat från andra källor.

Illustrationer i största allmänhet

Information om vem som äger upphovsrätten till en illustration finns ibland på baksidan av titelbladet (om det är en bok) eller i en särskild förteckning av de illustrationer som hörtill ett verk, eller i direkt anslutning till illustrationen. Den som skapat illustrationen ska normalt tillfrågas.

Du kan ofta hitta bilder som är fria att använda genom att i webbläsaren begränsa sökning till bilder som är märkta "for noncommersial reuse without modification".
 

Allmänna handlingar

Offentliga handlingar får oftast användas fritt, dvs. offentliga handlingar inom myndigheter, stat och kommun. Detta gäller lagar, utredningar och andra beslut och yttranden från myndigheter.

Detta är förbjudet

  • Du får inte kopiera andras upphovsrättsligt skyddade texter utan tillstånd från upphovsrättsägaren och lägga ut dessa på din egen hemsida. Det som görs tillgängligt via Internet kan inte anses som avsett för enskilt bruk och innebär ett intrång i upphovsrätten.
  • "Låna" bilder (oavsett typ) utan tillstånd.
  • Kopiera datorprogram, även för enskilt bruk.

Länkning

Du får länka till andra webbsidor utan att be om lov om det är tydligt att du genom att klicka på länken förflyttas till en annan webbsida.

Däremot bör du inte länka inom ramar, djuplänka, då det inte är lika tydligt att det inte är din egen sida som du har länkat till.

Kopieringsregler som broschyr

Kopieringsguide och broschyr om vad som gäller kan du ladda ner från Bonus copyright access webbplats. Regler för utbildning på Högskolenivå