Plagiering

Plagiering på universitetsnivå innebär att du använder dig av andra personers texter/arbeten och försöker få dem att framstå som dina egna. Läs mer om universitetets regler rörande fusk och plagiering här: Fusk och plagiat

Hur undviker du att plagiera?

Den grundläggande principen är att det tydligt ska framgå vad som är dina egna ord och tankar och vad du har hämtat från andra källor! Om du använder någon annans material måste du alltid uppge källan. Vid osäkerhet kolla med din lärare eller handledare.

Två sätt att använda text som någon annan har skrivit är att antingen parafrasera (referera) eller sammanfatta, dvs. att med egna ord och egen meningsbyggnad uttrycka vad någon annan har skrivit och samtidigt uppge källa i den löpande texten (källhänvisning). På slutet ska mer information om källan anges i källförteckningen/referenslistan. Information om hur du skriver källhänvisningar och källförteckning/referenslista finns under skriva referenser. Skriva referenser

Ibland kan det vara befogat att citera en källa och då ska källan citeras exakt (ordagrant) som det står i ursprungstexten. Och skulle det råka finnas felstavningar i den text du ska citera så ska du ha kvar dessa i ditt citat. Riktlinjer för citat/citera finns under citat/citera. Citat/citera

Konkreta tips för att undvika plagiering

  • Håll reda på vilka källor du använder och ha alla uppgifter om källan så att du kan skriva en korrekt källförteckning.
  • Det finns flera hjälpmedel för att skriva referenser som underlättar.
  • Gör en tydlig markering i texten medan du skriver så att du ser och minns var källhänvisningar ska in.

Hur upptäcks plagiering?

  • Lärare/handledare känner igen en text vid rättning. Lärarens (eller kollegas) ord används eller så kommer plagiatet från en välkänd text.
  • En plagieringskontroll görs med hjälp av ett antiplagieringsprogram som t.ex. Urkund eller med hjälp av sökmotorer som t.ex. Google. Kontroll kan också göras mot enskild text vid misstanke.
  • Språk/stilnivå varierar i studentens egna text.