Källkritik

Det finns ingen strikt metod att gå efter, för att avgöra om en källa är trovärdig och tillförlitlig, utan det handlar om att göra en helhetsbedömning. Det finns dock vägledningar du kan använda dig av för att kunna göra din egen bedömning om källors tillförlitlighet.

De fyra klassiska kriterierna är: tid, beroende, äkthet och tendens. Dessa fyra kriterier kommer ursprungligen från forskning inom ämnet historia. Under lite andra benämningar hittar du dessa samt några till under rubrikerna nedan.

Auktoritet

 • Finns det en erkänd myndighet, organisation eller expert bakom informationen?
 • Är författaren en auktoritet inom området?
 • Kan du av webbadressen (URL) se vem/vilka som står för informationen?
 • Finns det en e-postadress till upphovsmannen eller organisationen, eller annan möjlighet till kontakt?
 • Varför har författaren/utgivaren publicerat detta på nätet?

Innehåll

 • Är informationen skriven på ett objektivt eller subjektivt sätt?
 • Innehåller informationen fakta eller är det författarens åsikter som anges?
 • Välj dina källor utifrån den typ av information du behöver. Det är inte alltid fakta du behöver.
 • Är innehållet unikt eller kan man hitta liknande information eller till och med bättre på andra ställen?

Aktualitet

 • När sammanställdes/publicerades materialet.
 • Behöver informationen uppdateras? Jämför med andra källor vid osäkerhet!

Informationens omfattning

 • Är alla aspekter av ämnet täckta (d.v.s. bredden av informationen)?
 • Hur detaljerat är ämnet beskrivet (d.v.s. djupet av informationen)?
 • Är informationen begränsad till vissa tidsperioder?

Tillförlitlighet

 • Går det att jämföra med andra källor inom samma ämne?
 • Är det samstämmighet mellan källorna eller skiljer de sig åt?
 • Finns det en källförteckning eller litteraturlista? Sök efter första källan eller kontrollera materialet noga.

Målgrupp

 • Vilka vänder sig informationen till?
 • Passar det verkligen för det arbete som du skall göra?

Användarvänlighet

 • Är informationen välstrukturerad?
 • Finns det en förteckning över innehållet?
 • Finns det bilder på sidan? Hjälper bilderna till att berätta om innehållet?
 • Är texten lätt att se och läsa?

Om du inte kan få fram tillräckligt med uppgifter för att kunna skriva en fullständig referens fundera då allvarligt på om du inte ska välja en annan källa.

Senaste uppdatering av sidan: 2016-02-12