Källkritik

Det finns ingen strikt metod att gå efter, för att avgöra om en källa är trovärdig och tillförlitlig, utan det handlar om att göra en helhetsbedömning. Nedan kommer några kriterier du kan använda för att bedöma en källas tillförlitlighet och trovärdighet:

Auktoritet

 • Finns det en erkänd myndighet, organisation eller expert bakom informationen?
 • Är författaren en auktoritet inom området?
 • Kan du av webbadressen (URL) se vem/vilka som står för informationen?
 • Finns det kontaktuppgifter?
 • Varför har författaren/utgivaren publicerat detta?

Innehåll

 • Är informationen skriven på ett objektivt eller subjektivt sätt?
 • Innehåller informationen fakta eller är det författarens åsikter som anges?
 • Välj dina källor utifrån den typ av information du behöver. Det är inte alltid fakta du behöver.
 • Är innehållet unikt eller kan man hitta liknande information eller till och med bättre på andra ställen?

Aktualitet

 • När sammanställdes/publicerades materialet?
 • Behöver informationen uppdateras? Jämför med andra källor vid osäkerhet!

Informationens omfattning

 • Är alla aspekter av ämnet täckta (d.v.s. bredden av informationen)?
 • Hur detaljerat är ämnet beskrivet (d.v.s. djupet av informationen)?
 • Är informationen begränsad till vissa tidsperioder?

Tillförlitlighet

 • Går det att jämföra med andra källor inom samma ämne?
 • Är det samstämmighet mellan källorna eller skiljer de sig åt?
 • Finns det en källförteckning eller litteraturlista?

Målgrupp

 • Vilka vänder sig informationen till?
 • Passar det för det arbete som du skall göra?

Användarvänlighet

 • Är informationen välstrukturerad?
 • Finns det en förteckning över innehållet?
 • Finns det bilder på sidan? Hjälper bilderna till att berätta om innehållet?
 • Är texten lätt att se och läsa?