Låneregler, besöksregler och andra upplysningar

Låneregler och avgifter för UB Örnsköldsvik

 1. Lånevillkor - allmänt
 2. Lånekort
 3. Lokala lån
 4. Fjärrlån
 5. Låntagarens skyldigheter
 6. Krav och ersättningsskyldighet
 7. Åsidosättande av låneregel
 8. Kopiering
 9. Bruk av Umeå UB:s datorer
10. Sekretessbestämmelser
11. Besöksregler

1 Lånevillkor - allmänt

1.1
Umeå universitetsbibliotek, Medicinska biblioteket och UB Konstnärligt Campus (UmUB) är centrala resurser som ska tillgodose behovet av kvalificerad informationsförsörjning för universitetets studenter, lärare, forskare och övriga anställda samt för personal vid Västerbottens läns landsting. Samlingarna är öppna för allmänheten.

1.2
Dessa låneregler gäller för samtliga låneavtal vid UmUB. Sådana bindande låneavtal kommer till stånd genom användande av lånekort som gäller för UmUB.

1.3
Dessa låneregler kan komma att ändras, och ändringar gäller från och med den dag som anges i ändringen. Gällande lydelse se UmUB:s låneregler.

2 Lånekort

2.1
Vid lån, förlängning av lånetid, reservation och fjärrlån av böcker ska UmUB:s lånekort användas. Lånekort lämnas ut vid personligt besök på något av biblioteken inom UmUB. Låntagaren skall därvid styrka sin identitet med giltig fotolegitimation. Ansökan om lånekort görs via bibliotekets webbformulär.

2.2
Lånekort beviljas ansökande som fyllt 18 år och har personnummer eller motsvarande. Undantag för åldersgräns kan göras för studerande vid Umeå universitet som ännu ej fyllt 18 år. Då krävs särskilt medgivande av målsman.

2.3
Låntagare är skyldig att uppge adress samt fungerande e-postadress och ta emot aviseringar och krav via denna.

2.4
Lånekortet är personligt och skall betraktas som en värdehandling. Det skall förvaras omsorgsfullt och inte göras tillgängligt för någon annan. Förlust av lånekort skall utan dröjsmål anmälas till biblioteket som då spärrar kortet. Låntagaren ansvarar för alla lån till dess anmälan av förlust har kommit biblioteket till handa. Vid förlust kan nytt lånekort erhållas mot avgift. Se aktuell prislista för avgifter.

3 Lokala lån

3.1
Lånetid mm för olika typer av material framgår av bibliotekets katalog ALBUM. Återlämningsdatum bestäms vid lånetillfället. Lånetiden kan i allmänhet förlängas om litteraturen inte efterfrågas av annan låntagare.

3.2
Hemlån eller lån till institutionen medges ej för:

 • Handskrifter, arkivalier, musikalier och vinylskivor
 • Tryck utgivet före år 1920
 • Material ur specialsamlingar
 • Okatalogiserat tryck
 • Kartblad och bilder
 • Litteratur ur referens- och bibliografisamlingar
 • Mikrofilm och mikrokort
 • Tidskrifter
 • Dagstidningar
 • Fjärrinlånat material där det ägande biblioteket ej medger hemlån

3.3
Material som ej är till hemlån får läsas som läsesalslån enligt rutiner som utarbetats av UmUB.

3.4
Antalet lån till en och samma person kan maximeras efter beslut av ansvarig chef.

4 Fjärrlån

4.1
För låntagare kan material fjärrinlånas om materialet inte finns vid annat offentligt bibliotek inom Umeå kommun. På fjärrlånebeställningen skall låntagaren alltid uppge sitt lånekortsnummer samt e-postadress. Biblioteket överväger alltid inköp av efterfrågat material.

Biblioteket avgör vilket material som kan fjärrinlånas.

4.2
Fjärrinlån av böcker från bibliotek inom Norden är avgiftsfria medan lån från bibliotek utanför Norden är avgiftsbelagda. Kopior av tidskriftsartiklar eller motsvarande är alltid avgiftsbelagda. Se aktuell prislista för fjärrlån samt aktuell prislista för artikelkopior.

4.3
För fjärrinlån gäller det långivande bibliotekets/arkivets bestämmelser.

4.4
Fjärrutlån ur biblioteks samlingar medges till såväl svenska som utländska bibliotek. Förutom undantagen under p 3.2 ska följande beaktas:

 • Kursböcker fjärrutlånas endast till bibliotek och lärcentra i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län samt till bibliotek vars låntagare är distansstudenter vid Umeå universitet
 • Litteratur tryckt till och med 1920 kan utlånas till nordiska bibliotek som läsesalslån
 • Skönlitteratur på svenska fjärrutlånas ej till svenska bibliotek.

Biblioteket avgör vilket material som kan fjärrutlånas.

5 Låntagarens skyldigheter

5.1
Genom att ta emot lånekortet åtar sig låntagaren att följa dessa låneregler i vid varje tidpunkt gällande lydelse, d.v.s. inklusive sådana ändringar som gjorts efter det att lånekortet utfärdats. Låntagaren åtar sig att själv hålla sig informerad om den aktuella lydelsen.

5.2
Låntagaren är skyldig att bevaka lånetidens längd. Låntagaren ansvarar för sina lån till dess det lånade materialet är återlämnat och avregistrerat. Vid återlämningstillfället har låntagaren rätt att begära ett återlämningskvitto. Vid ev tvist ska kvitto kunna uppvisas.

5.3
Låntagaren är skyldig att återlämna lånat material senast vid angiven lånetids utgång. Lån kan återkrävas innan lånetiden har gått ut om synnerliga skäl föreligger.

5.4
Låntagaren åtar sig att vårda lånat material väl och att återlämna det i oskadat skick.

5.5
Låntagaren är skyldig att till biblioteket anmäla varje adressändring - även ändring av e-postadress.

6 Krav och ersättningsskyldighet

6.1
Låntagare som inte återställer infordrat lån efter krav blir ersättningsskyldig och avstängd intill dess lånet reglerats och/eller faktura betalats. Avser kravet kurslitteratur förlängs avstängningen med sex veckor efter det att verket återlämnats.

6.2
Om fjärrinlånat material ej återlämnats i tid och straffavgift begärs av det utlånande biblioteket, faktureras låntagaren denna kostnad.

6.3
Ersättningsskyldig blir även den som skadat eller förlorat bibliotekets eller fjärrinlånat material.

6.4
Låntagaren skall vid lånetillfället kontrollera det lånade materialets skick. På låntagarens begäran skall biblioteket notera eventuella skador.

6.5
Om skadat material måste lagas eller ersättas är låntagaren skyldig att betala kostnaderna för lagning eller, om biblioteket så bedömer, nyförvärv. Biblioteket fastställer värdet av skadat eller förkommet material. Noteringar och understrykningar räknas som skada.

6.6
Alla reparationer ombesörjes av biblioteket.

6.7
Vid ersättningsskyldighet utgår en schablonavgift för att täcka bibliotekets omkostnader för att ersätta förlusten. Ett flerbandsverk som ej kan köpas i separata delar måste ersättas i sin helhet. Detta gäller även förlust av CD-skivor, disketter och annat material som utgör komplement till en tryckt skrift. Se aktuell prislista för skadat, borttappat eller ej återlämnat material.

6.8
Även om låntagaren har betalat ersättning för skadat eller borttappat material, tillhör materialet fortfarande biblioteket.

7 Åsidosättande av låneregel

7.1
Den som bryter mot låneregel kan av ansvarig chef avstängas från lånerätt vid UmUB. Den som är missnöjd med ett beslut som fattats på grundval av dessa låneregler har rätt att få frågan prövad av överbibliotekarien.

8 Kopiering

8.1
UmUB:s kopiatorer är avsedda för kopiering ur bibliotekets material. Kopiering får endast ske för privat bruk och för undervisningsändamål. I det senare fallet gäller särskilda regler (BONUS-avtalet)

8.2
Vid all kopiering skall gällande upphovsrättslag beaktas (SFS 1960:729).

9 Bruk av UmUB:s datorer

9.1
Bibliotekets datorer ingår i Umeå universitets datornät. Vid all användning gäller Regler för användning av Umeå universitets it-resurser.
 

10 Sekretessbestämmelser

10.1
I biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 9 kap. 22 § sekretesslagen (SFS1989:713) för uppgift i register om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning.

10.2
I biblioteksverksamhet kan behandling av personuppgifter förekomma för vilken personuppgiftslagen (SFS1998:204) gäller.

11 Besöksregler

UmUB är en arbetsplats för många olika kategorier: studenter, forskare, lärare och andra anställda inklusive bibliotekets personal. Syftet med besöksreglerna är att få en så god arbetsmiljö som möjligt för oss alla. Besöksreglerna avser förhållandena vid Umeå universitetsbibliotek, Medicinska biblioteket samt UB Konstnärligt Campus.

Som biblioteksbesökare förbinder du dig att följa nedanstående regler:

 • De delar i biblioteket som är märkta "Tyst läsesal" är avsedda för läsning och enskilda studier. I dessa delar ska det vara helt tyst. I övriga delar är grupparbete, datorarbete och samtal tillåtna.
 • Diskreta mobiltelefonsamtal är tillåtna under förutsättning att mobiltelefonen är inställd på ljudlös. I delar som är märkta Tyst läsesal" ska mobiltelefoner alltid vara avstängda. Undvik också att tala i mobiltelefonen när du står i kö till någon av servicediskarna eller pratar med personalen.
 • Böcker som du har använt men ej lånat ska ställas tillbaka på sin plats i hyllan eller på de vagnar som vi har placerat ut.
 • Möbler, övriga inventarier och utrustning ska behandlas varsamt. Möbler ska förbli på sina platser med undantag för ytan i Learning Space.
 • Hela måltider får inte intas i biblioteket. Däremot är det tillåtet att ta med frukt, godis och dryck in i biblioteket under förutsättning att muggar eller andra rester slängs i en papperskorg när du lämnar din arbetsplats. I Umeå universitetsbiblioteks magasin samt i forskningsarkivets bevakade läsesal är det inte tillåtet att ta med någon form av mat eller dryck.
 • Rullskridskor, skateboard etc. är inte tillåtna i biblioteket.

Vad händer om jag bryter mot reglerna?

Om du bryter mot bibliotekets regler och stör verksamheten i bibliotekets lokaler kan du bli utestängd från biblioteket enligt § 1, kapitel 10, punkt 3 i högskoleförordningen.

Besöks- och låneregler fastställda av Överbibliotekarien 2011-12-01