Rättsfall/rättspraxis

Rättsfall, eller med ett annat ord rättspraxis, är samlingsnamn på de utgåvor av domar som finns i olika tryckta och elektroniska former. Rättsfallen från de högsta instanserna fungerar som prejudikat, dvs. vägledning till att tolka lagen, när nya liknande fall kommer inför rätten. De två viktigaste svenska domstolarna är:

  • Högsta domstolen, HD, högsta instans i civilrättsliga mål.
  • Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, högsta instans i förvaltningsrättsliga mål.

Det finns ett flertal svenska specialdomstolar. De viktigaste är Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen. På Domstolsverkets webbplats finns en förteckning på samtliga domstolar. Domstolarna

Rättsfall/rättspraxis: Publiceringsformer

Rättsfallen från de högre instanserna publiceras som referat av domarna. De fullständiga originaldomarna publiceras inte.

Högsta domstolen

Av historiska skäl har Högsta domstolen ingen egen utgivning av sina domar. Referat av domarna publiceras istället i Nytt juridisk arkiv Avd. 1 förkortat NJA (placering oeP 4) från och med 1874. I Karnov och Zeteo finns NJA fr.o.m. 1911.

Hovrätterna

Ett urval av hovrätternas domar publiceras i Rättsfall från hovrätterna (placering oeP 29) vilken började utges 1980. De finns även i fulltext i Zeteo fr.o.m. 1980. I Karnov finns hovrättsfall i fulltext fr.o.m. 2008.

Tingsrätterna

Många tingsrättsdomar finns publicerade och sökbara i databasen LexPress. Men det normala är att tingsrätternas domar inte publiceras utan man får vända sig till respektive tingsrätt för att få en kopia av domen.

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, gick under benämningen Regeringsrätten före 2011. Regeringsrättens domar publicerades i Regeringsrättens årsbok (placering oeP 2) 1909-2010. Högsta förvaltningsdomstolens årsbok finnns fr.o.m. 2012. I Karnov finns RÅ 1977-2010 samt HFD:s årsbok. I Zeteo finns HFD:s årsbok samt RÅ 1930-2010.

Kammarrätterna

Det finns ingen samlad tryckt publicering av kammarrättsdomar. Ett urval modernare kammarrättsdomar finns i Zeteo, Karnov, och INFOSOC.

Förvaltningsrätterna

Före 2011 Länsrätterna. Förvaltningsrätternas domar publiceras inte alls utan man får vända sig till respektive länsrätt får att få en kopia av domen.

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen, AD, publicerar sina domar i Arbetsdomstolens domar (placering oeP 9) fr.o.m. domstolens inrättande 1929. I Karnov finns AD:s domar fr.o.m. 1960. I Zeteo finns AD:s domar från 1929.

Marknadsdomstolen

Domar från Marknadsdomstolen, MD, publiceras i Marknadsdomstolens avgöranden (placering qP 258) från och med domstolens inrättande 1971. I Karnov finns MD:s domar från 1984. I Zeteo finns de från 2000.

Zeteo Karnov INFOSOC