Justitieombudsmännen - JO

Justitieombudsmännen (JO) - eller Riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas - väljs av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. Ombudsmännen kontrollerar detta genom att pröva och utreda klagomål från allmänheten och genom att göra inspektioner hos myndigheter och genomföra andra undersökningar på eget initiativ.

I tryckt form ingår JO:s ämbetsberättelse i riksdagstrycket. Från och med 1900 finns de även till hemlån. I elektronisk form finns ämbetsberättelsen från och med 1998/99 på webbplatsen Riksdagens ombudsmän - JO. I Zeteo finns den i elektronisk form från 1980 och i Karnov från 1977/78. Riksdagens ombudsmän - JO Zeteo Karnov