Hur hittar jag rättsfall?

Sveriges rikes lag - allmänt kallad Lagboken, finns även elektroniskt via Zeteo. I lagboken finns hänvisningar till ett urval rättsfall från Högsta domstolen, Regeringsrätten och Arbetsdomstolen. Observera att hänvisningen till Nytt juridiskt arkiv sker under förkortningen H.

Observera att det inte finns rättsfall till alla lagar. Många lagar och paragrafer har aldrig varit föremål för prövning i högre rätt. Till nyare lagstiftning finns inga rättsfall. Det dröjer ofta något år innan en lag hunnit till högsta instans. Det finns diverse tryckta samlingar av rättspraxis inom olika områden som t.ex. Rättsfallssamling i familjerätt.

Via databaserna Zeteo, Karnov och INFOSOC kan man söka rättsfall från många olika svenska domstolar. Zeteo Karnov INFOSOC