Hushållningssällskapet

Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar

Texterna för åren 1866-1878 och 1890-1940 är tillgängliga i Umeå universitetsbiblioteks digitala samlingar. Därmed är det möjligt att enkelt och snabbt söka i det stora materialet på till exempel personnamn, ortsnamn och enskilda företeelser. Alla filer är fritt nedladdningsbara. 

Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar

Som en del i tidens nyttoinriktade och naturvetenskapliga tänkande bildades under åren kring sekelskiftet 1800 de första svenska hushållningssällskapen. År 1811 instiftades också Kungl. Lantbruksakademien, något som innebar ytterligare stimulans till en organisering på länsnivå av den jordbruksbefrämjande verksamheten. Under de följande åren grundades således en rad hushållningssällskap och i Västerbotten skedde detta år 1814. I stadgarna angavs det mål som sällskapet skulle verka för: "Lanthushållningens förbättring, genom uplysning, efterdömen, upmuntran eller belöningar". Västerbottens läns hushållningssällskaps arkiv förvaras i dag på Folkrörelsearkivet i Umeå.

Sällskapet gjorde ett par tidiga försök att utge en publikation för att sprida rön och kunskap, men ingen av dessa första ansatser blev långlivade. 1866 gjordes ett nytt försök och utgivningen av Westerbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps Handlingar startade. Det var en skrift inte enbart riktad till medlemmarna, utan också till den västerbottniska allmogen i stort. I sin monografi över sällskapets historia beskriver Bo Enander innehållet som "i hög grad växlande och lättillgängligt". Utgivningen kom emellertid att upphöra 1878 för att efterträdas av ytterligare ett par kortlivade titlar, men 1890 återupptogs Westerbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps Handlingar och denna tidskrift skulle därefter utges kontinuerligt fram till 1998.

Bland innehållet återfinns protokoll, redogörelser över väderlek och årsväxt, beskrivningar över olika åtgärder som runt om i länet vidtagits av sällskapet, uppräkningar av priser som har utdelats, tjänsteberättelser av olika slag, bland annat länsagronomens, länsmejeristens och länsträdgårdsmästarens. Här finns också kortare informativa uppsatser av olika slag. Ämnet är jordbruksrelaterat, men inom detta ryms även sådant som rör de många och viktiga binäringarna, som till exempel linodling, osttillverkning, trädgårdsskötsel och djuravel. Det statistiska materialet i handlingarna är rikligt.

Umeå universitetsbiblioteks samling är inte helt komplett. Enstaka häften saknas.