Äldre lagar och förordningar

Äldre lagar och förordningar

En stor del av källorna till det äldre offentliga trycket (det s.k. årstrycket) har digitaliserats av Umeå universitetsbibliotek. Drygt 30 000 sidor författningar, stadgar, förordningar, riksdagsbeslut, m.m. har skannats in och texttolkats (OCR).

Det inskannade materialet sträcker sig från 1521-1904 och består av flera av de centrala och mest efterfrågade källtextsamlingarna, bland annat Reinhold Gustaf Modées Utdrag utur alle publique handlingar 1742-1829 i 16 band, Anders Anton von Stiernmans Alla riksdagars och mötens beslut 1521-1731 i tre band och Emil Poignants Samlingar af författningar angående de s.k. Lappmarksfriheterna. Alla filer är fritt nedladdningsbara.

Anmärkningar wid förslaget till allmän civillag författade wid den af kongl. maj:t i nåder presidenten uti kongl. hofrätten öfwer Skåne och Blekinge anbefallde granskning af berörde förslag. Stockholm, 1827 Förslag till allmän civillag. Stockholm, 1826 Förteckning över statliga utredningar 1904-1945 utgiven av Riksdagsbiblioteket 1953

Gustaf Reinhold Modée

Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar. Stockholm. 1-15. 1742-1829 + Register = 16 band. Innehåller framförallt delar av det så kallade årstrycket, men även annat material från statliga och kommunala myndigheter återfinns här. Viktigt att notera är dock att förordningarna inte alltid är korrekt återgivna. Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6 Band 7 Band 8 Band 9 Band 10 Band 11 Band 12 Band 13 Band14 Band 15 Register

Emil Poignant

Samling af författningar angående de s.k. Lappmarksfriheterna. Stockholm 1872

Johan Schmedeman

Kongl. Stadgar, förordningar, bref och resolutioner, ifrån åhr 1528. In til 1701 angående justitiae och executions-ährender. Stockholm. 1706 1-2. Innehåller viktiga författningar. Kallas ofta "Justitieverket". Register i slutet.Band 1 Band 2

Anders Anton von Stiernman

Alla riksdagars och mötens beslut 1521-1731. Utgiven av Anders Anton von Stiernman. Stockholm. 1-3. 1728-1733. Innehåller åtskilliga förordningar och kungliga brev.  + Register.Band 1Band 2 Band 3RegisterSamling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar &c. angående Sweriges rikes commerce, politie och oeconomie uti gemen, ifrån åhr 1523. in til närwarande tid. Uppå hans kongl. maj:ts nådigesta befallning giord af And. Anton von Stiernman. ... =Stockholm. 1-6. 1747-75= Kallas ofta ”Ekonomiförordningar”.Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6

Erik Thyselius

Förteckning öfver komitébetänkanden. 1-2 Stockholm, 1896-1904.Band 1 Band 2

Kontaktpersoner
Christer Karlsson