Upphovsrätt

Den svenska upphovsrättslagen (SFS 1960:729) ger alla upphovsmän oavsett nationalitet samma skydd. Den eller de personer som skapar ett verk har rätt att bestämma över hur det används. Upphovsrätten gäller även verk publicerade på Internet.

För att ett verk ska vara upphovsrättskyddat måste det ha en viss originalitet och självständighet, s.k. verkshöjd. I Sverige är kravet på verkshöjd lågt ställt, vilket innebär att de flesta verk är skyddade.

Hur länge är ett verk skyddat?

Upphovsrätten varar i 70 år efter upphovsmannens död (inom EU). Om verket är anonymt varar upphovsrätten 70 år efter det att verket gjordes offentligt.

Vad är skyddat av upphovsrättslagen?

 • Faktatexter (forskningsartiklar, kursböcker, studentuppsatser, nyhetsartiklar, mm), skönlitterära texter (romaner, noveller, dikter, mm) samt översättningar
 • Konstnärliga verk (fotografier, målningar, skulpturer, teckningar, bilder, mm). Även ritningar till byggnader och bruksföremål
 • Datorprogram, databaser och kataloger

Hur får jag använda andras texter?

 • Du har rätt att kopiera begränsade delar ur litterära verk för enskilt bruk
 • Du har rätt att citera ur offentliggjorda verk i enlighet med god sed och i den omfattning som är motiverad av sammanhanget.
 • Offentliga handlingar från myndigheter, stat och kommun får oftast användas fritt.
 • Författarens namn (person, myndighet eller organisation) ska alltid anges i samband med att hens verk används.

Hur får jag använda andras bilder (fotografier, illustrationer, diagram, tabeller, film, video, ljudfiler)?

 • För upphovsrättsskyddade bilder måste du begära tillstånd från upphovsrättsägaren. Tillståndet bör vara skriftligt och ska sparas.
 • Uppge källa i direkt anslutning till respektive bild samt i referenslistan eller i en separat förteckning av illustrationer.
 • Tillstånd krävs från utgivaren om du hämtar tabeller/diagram från en bok/motsvarande om bilden har en tydlig bildlik layout.
 • Ange alltid fotografens namn, även om fotografiet är fritt att använda. Om uppgift om vem som skapat bilden saknas ska detta anges. Skriv exempelvis ”okänd fotograf”.
 • För fotografier på en enskild person måste tillstånd fås även från den avfotograferade.
 • För fotografier av konstverk krävs även tillstånd från konstnären eller den som äger upphovsrätten till konstverket.

Hur kan jag ta reda på vem som äger upphovsrätten till en bild?

 • Baksidan av titelbladet (för böcker)
 • I förteckningen av illustrationer som tillhör ett visst verk
 • I direkt anslutning till bilden

Mer information

Skrivguiden