Citat/citera

Väldigt långa citat är i allmänhet inte acceptabla även om de behandlas som ”citat” och bör därför undvikas. Korta citat bör du integrera i din löpande text enligt anvisningar nedan. Längre citat bör oftast ges en tydligare markering genom att de placeras med extra indrag samt tom rad före och efter jämfört med din egen text (se exempel nedan). Om du är osäker på vad som gäller kontakta din lärare/handledare. Universitetets broschyr om fusk och plagiat

Om du citerar din källa, ska du alltid ange på vilken sida i originaldokumentet citatet finns.

Korta citat (Harvardsystemet)

Författaren nämner "...välfärdskonsumenternas avsaknad av tillräckliga maktresurser i förhållande till staten" (Feltenius 2004, 27).

"I den pluralistiska maktordningen finns inget organiserat intresse som dominerar ur makthänseende" (Feltenius 2004, 40).

alternativt

Feltenius (2004, 40) skriver att: "I den pluralistiska maktordningen finns inget organiserat intresse som dominerar ur makthänseende."

Långa citat (Harvardsystemet)

Längre citat (flera meningar) bör skrivas i ett eget stycke med indrag i såväl höger- som vänsterkant. Det hjälper till att tydliggöra att det är ett citat.

Persson (2004, 27) skriver:

Kunskap om olika typer av partier och partisystem ger en generell förståelse av partiernas utveckling. För att kunna beskriva ett partisystems kännetecken krävs kunskap om antalet partier, om de partier som ingår i systemet och den omgivning som partiet befinner sig i.