Primär- och sekundärkällor

Primärkälla - Vetenskapliga artiklar, vetenskapliga böcker, avhandlingar m.m. där nya forskningsresultat publiceras för första gången räknas som primärkällor. Primärkällor utgörs av förstahandsinformation eller originaldata.

Sekundärkälla (andrahandskälla) pekar tillbaka på en eller flera primärkällor. Sekundärkällor bygger vidare på primärkällor, t.ex. genom att summera, analysera eller kritiskt granska dessa. Översiktsartiklar (review articles), systematiska översikter (systematic reviews) och metaanalyser är exempel på sekundärkällor.

Illustration på primär– och sekundärkällor

Primärkälla - exempel

En artikel om fallolyckor bland äldre australiensare i eget boende publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gerontology 2005.

Sekundärkälla - exempel 1

I en översiktsartikel (review article) i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Sociology and Social Policy publicerad 2013, som behandlar forskning om åldrande i Västafrika, refereras till artikeln i Gerontology från 2005.

Sekundärkälla - exempel 2

I en artikel som tar upp sambandet mellan fysiska aktiviteter på fritiden och fallolyckor bland medelålders i den vetenskapliga tidskriften American Journal of Preventive Medicine från 2015 refereras till artikeln i Gerontology från 2005.

Sekundärkälla - exempel 3

I en bok från år 2008 "Foot problems in older people" som riktar sig till yrkesverksamma inom sjukvården refereras till artikeln i Gerontology från 2005.