Upphovsrätt vid publicering

När du skriver en text som publiceras i form av artikel, bok, avhandling, uppsats eller rapport skyddas du med automatik av upphovsrätten. Det krävs ingen formell registrering för att få detta skydd, men verket ska visa upp orginalitet eller individuell särprägel. Ett verk är sedan skyddat upp till 70 år efter upphovsmannens död. Rätten att kopiera sidor ur upphovsrättsligt skyddade verk är mycket begränsad. 

Avhandling

Om du vill markera att din avhandling är skyddad av upphovsrättslagen kan du på titelbladets baksida skriva: "Detta verk skyddas enligt lagen om upphovsrätt (URL 1960:729)." Denna formulering är att föredra framför användandet av copyrightsymbolen © som i Sverige saknar rättslig betydelse. Observera att upphovsrättsinnehavare till material som du inkluderat i din avhandling kan ställa olika krav på tryckt respektive digitala versionen av din avhandling.

Parallellpublicering

De flesta vetenskapliga tidskrifterna tillåter att du parallellpublicerar en kopia av en vetenskaplig artikel eller annan publikation så den blir fritt tillgänglig i t.ex. publiceringsdatabasen DiVA. Restriktioner kan finnas i förlagets eller tidskriftens policy för t.ex. var, hur och när parallellpubliceringen kan ske. E-publiceringsteamet vid Umeå universitetsbibliotek kan hjälpa dig om frågetecken uppstår.

Webben, bilder och kartor

Upphovsrätten gäller på samma sätt på webben som vid annan publicering. Kartor, bilder, fotografier samt illustrationer är också upphovsrättsligt skyddade och kräver tillstånd före användning. Bilder som du har tillgång till via bildarkiv som biblioteket har avtal med finns det användarlicenser till, men du måste kontrollera att de är förenliga med vad du vill göra.

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, BUS, företräder svenska och internationella konstnärer. Om du vill använda en bild etcetera av någon av dessa vänd dig till BUS. I andra fall kan du kontakta upphovsmannen, förlaget eller utgivaren. Ange alltid i vilket sammanhang du vill använda verket och var det ska publiceras. På Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges hemsida kan du läsa mer om hur ett konstnärligt verk får användas i ett vetenskapligt sammanhang.
Bildkonst Upphovsrätt i Sverige

Lagtexter

Upphovsrätten regleras i upphovsrättslagen (1960:729). Kompletterande bestämmelser finns i upphovsrättsförordningen (1993:1212) och internationella upphovsrättsförordningen (1994:193).