Policy och beslut

Här följer ett antal beslut och policies gällandes e-publicering som berör dig som forskare vid Umeå universitet.

Open access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

(rektorsbeslut 2017-09-19)

Elektronisk publicering av doktorsavhandlingar

Från 1 september 2003 är elektronisk publicering av doktorsavhandlingar vid Umeå universitet obligatorisk enligt rektorsbeslut (2003-01-14) ”Monografiavhandlingar samt spikblad och ramberättelser för sammanläggningsavhandlingar skall publiceras elektroniskt fr o m september 2003, såvida det inte möter hinder av upphovsrättsliga skäl.”

Avgift avhandling

Avgiften för e-publiceringen är 2000:-/doktorsavhandling, vilket betalas av institutionen enligt beslut av Biblioteksnämnden (2003-06-04). Inga kostnader tas ut för licentiatavhandlingar, äldre doktorsavhandlingar eller andra forskningspublikationer. Avgiften är tänkt att täcka driftskostnad och viss utvecklingskostnad.

Årlig inrapportering av institutionernas forskningspublikationer

Rektor beslutade (2006-09-05) att Umeå universitets institutioner årligen ska inrapportera all publicering. Från år 2004 och framåt ska alla publikationer av forskare verksamma vid Umeå universitet publiceras i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. På varje institution skall finnas en inrapporteringsansvarig.

Elektronisk spikning av doktorsavhandlingar

Vid rektorsmötet (2009-09-08) fattade rektor beslut om att från och med den 1 januari 2010 införs elektronisk spikning av doktorsavhandlingar. Spikningen sker genom publicering av avhandlingar i DiVA. Samtliga avhandlingar skyltas även i tryckt form på Universitetsbiblioteket från spikningsdagen. Den traditionella fysiska spikningen är nu frivillig.

Vetenskapsrådet krav på fri tillgång till forskningsresultat

Från årsskiftet 2010 har Vetenskapsrådet ställt kravet att forskare som beviljas forskningsmedel från myndighet ska publicera sitt material fritt tillgängligt för alla. Detta kan dels göras genom så kallad parallellpublicering av en artikel i en traditionell tidskrift i ett arkiv vid det egna universitetet, dels genom publicering i en Open Access-tidskrift. Open Access-reglerna gäller vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och konferensrapporter, inte monografier och bokkapitel. Vetenskapsrådets ställningstagande vad gäller Open Access har utarbetats i nära samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund SUHF.

Sveriges universitets- och högskoleförbund om Open Access

Sedan år 2005 har Sveriges universitets- och högskoleförbund SUHF anslutit sig till “Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities”. I samband med undertecknandet utkom SUHF med rekommendationer till medlemmarna om att:

  1. Införa en policy som starkt rekommenderar att deras forskare deponerar en kopia av varje publicerad artikel i ett öppet, digitalt arkiv.
  2. Uppmuntra forskarna att publicera sina forskningsartiklar i fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter när en lämplig sådan existerar och ge det stöd som krävs för att detta ska vara möjligt.

Rekommendationer Berlin Declaration juni 2005 - SUHF Mer information om Open Access