Hantering av forskningsdata

Hantering av forskningsdata

Forskningsdatahantering (Research data management, RDM) är ett begrepp som dels täcker den vardagliga hanteringen av forskningsdata i forskningsprojekt, dels strategisk lagring och tillgänggliggörande av forskningsdata på sikt. På en storleksskala kan det röra sig om allt från hantering av forskningsdata inom ett enskilt forskningsprojekt till att bygga upp en internationellt gångbar infrastruktur kring forskningsdata.

Intresset för forskningsdata ökar

Hantering och tillgängliggörande av forskningsdata är ett område som just nu befinner sig under snabb utveckling. Utvecklingen drivs av ett ökande intresse för forskningsdata inom snart sagt alla organisationer och fält som påverkar villkoren för forskning - från finansiärer och forskningspolitiska intressenter till forskare som själva i allt högre grad ser nyttan i att dela med sig av data sinsemellan. 

Vetenskapsrådet, Formas och Horizon 2020 är exempel på tongivande finansiärer som kräver att projekt där insamling av data är av betydelse ska bifoga en datahanteringsplan (Data management plan, DMP) i sin ansökan.

Vikten av god forskningsdatahantering

Det finns tre huvudsakliga anledningar till att det är viktigt att ha en god och genomtänkt hantering av forskningsdata.

För det första behöver du som forskare uppfylla lagar, etiska riktlinjer, regler, krav och eventuella andra åtaganden som reglerar hantering och åtkomst till forskningsdata.

För det andra måste du se till att din forskningsdata förvaras på ett sätt som både är säkert och långsiktigt hållbart, så att din data inte är känslig för till exempel systemkrascher, manipulation eller liknande.

För det tredje är möjligheten att återkoppla resultat och resonemang till forskningsdata viktigt för forskningens trovärdighet. För att detta ska vara möjligt måste forskningsdata vara organiserad och begriplig. Det är också en fördel om den forskningsdata som produceras inom ett forskningsprojekt är möjlig att återanvända.

En väl utarbetad plan för forskningsdatahantering redan i början av ett forskningsprojekt är också ett sätt att se till att minimera mängden med arbete som behöver göras i efterhand för att kompensera brister i hanteringen.

Arkivering av forskningsmaterial (Aurora)