Nationell satsning på forskningsdata

Nationell satsning på forskningsdata

EU-kommissionen arbetar aktivt för öppen vetenskap (Open Science) och har som ett led i det arbetet utformat riktlinjer till medlemsländerna inom området. 2015 överlämnade Vetenskapsrådet ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information till Sveriges regering. Förslaget baserades på EU-kommissionens riktlinjer.

Vetenskapsrådet har vidare fått i uppdrag från regeringen att utforma kriterier för bedömning av om hanteringen av offentligt finansierad forskningsdata uppfyller FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Vetenskapsrådet ska även i samverkan med Kungliga biblioteket presentera en metod för att visa på i vilken utsträckning den samlade vetenskapliga produktionen uppfyller FAIR-principerna.

På nationell nivå pågår arbete för att utforma praktiska nationella lösningar som gör det möjligt med öppen tillgång till forskningsdata. Ett tungt utvecklingsområde är byggandet av en nationell resurs som samlar information om forskningsdata som produceras vid landets universitet och högskolor och gör den sökbar. 

Ansvar för att driva och samordna arbetet ligger på Svensk nationell datatjänst (SND), ett konsortium bestående av Göteborgs universitet, Lunds universitet, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Förutom lärosätena som ingår i konsortiet finansieras SND av Vetenskapsrådet.

FAIR Principles (GO FAIR)Öppen tillgång till forskningsdata (Vetenskapsrådet)EU-kommissionens resurser om Open Science