Organisation

Den övergripande styrningen av Umeå universitetsbibliotek sker genom Biblioteksstyrelsen som består av dekaner och prodekaner, studentrepresentanter, en ledamot utsedd av biblioteket och fackliga representanter med yttrande- och förslagsrätt. Biblioteksstyrelsen fastställer varje år verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt bokslut och budget. Organisationsplan

Biblioteksstyrelsen

Ledamöter för mandatperioden 1 juli 2017 till 30 juni 2021.

Vicerektor för forskning Dieter Müller, ordförande
Överbibliotekarie Mikael Sjögren
Överbibliotekarie Morgan Palmqvist, Göteborgs universitet, nominerad av överbibliotekarien i samråd med personalen vid UB
Vicedekan Anna Arnqvist, medfak
Dekan Mikael Elofsson, teknat
Prodekan Gregory Neely, samfak
Prodekan Torkel Molin, humfak
Rektor för Lärarhögskolan Maria Löfgren

Repr. för studentkårerna

Adjungerade:
Repr. ST Anders Lennver, UmUB
Repr. Saco Maria Nordgren, UmUB

Sekr. Ulla Sehlberg

Överbibliotekarie

Överbibliotekarie
Telefon:
090 - 786 96 80