400 år av svensk politik i digital form

En stor del av det äldre offentliga trycket är nu digitaliserat av Umeå universitetsbibliotek och fritt tillgängligt för allmänheten. Drygt 30 000 sidor författningar, stadgar, förordningar, riksdagsbeslut, m.m. har skannats in och texttolkats (OCR).

KKongl. Maj:ts nådige förordning emellan rotarne och soldaterne
KKongl. Maj:ts nådige förordning emellan rotarne och soldaterne under det wisse knechtehållet uti Wästerbottn 1696-03-31 (detalj). Källa:http://rara.ub.umu.se/bookview/BookView?BookId=389

Det inskannade materialet sträcker sig från 1521-1904 och består av flera av de centrala och mest efterfrågade källtextsamlingarna. Det rör sig till exempel om Reinhold Gustaf Modées Utdrag utur alle publique handlingar 1742-1829 i 16 band, Anders Anton von Stiernmans Alla riksdagars och mötens beslut 1521-1731 i tre band och Emil Poignants Samlingar af författningar angående de s.k. Lappmarksfriheterna.

Texterna är tillgängliga som nedladdningsbara pdf:er via den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Materialet som tidigare endast kunnat läsas i bevakad läsesal på bibliotek är nu tillgängligt närsomhelst och överallt. Det är en fantastisk resurs för forskare, lärare, studenter och lokalhistoriskt intresserade.

Digitaliserade äldre förordningar m.m. ur Umeå universitetsbiblioteks samlingar

Anmärkningar wid förslaget till allmän civillag författade wid den af kongl. maj:t i nåder presidenten uti kongl. hofrätten öfwer Skåne och Blekinge anbefallde granskning af berörde förslag. Stockholm, 1827 Förslag till allmän civillag. Stockholm, 1826 Förteckning över statliga utredningar 1904-1945 utgiven av Riksdagsbiblioteket 1953

Gustaf Reinhold Modée

Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar. Stockholm. 1-15. 1742-1829 + Register = 16 band. Innehåller framförallt delar av det s.k. årstrycket, men även annat material från statliga och kommunala myndigheter återfinns här. Viktigt att notera är dock att förordningarna inte alltid är korrekt återgivna. Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6 Band 7 Band 8 Band 9 Band 10 Band 11 Band 12 Band 13 Band14 Band 15 Register

Emil Poignant

Samling af författningar angående de s.k. Lappmarksfriheterna. Stockholm 1872

Johan Schmedeman

Kongl. Stadgar, förordningar, bref och resolutioner, ifrån åhr 1528. In til 1701 angående justitiae och executions-ährender. Stockholm. 1706 1-2. Innehåller viktiga författningar. Kallas ofta "Justiteverket". Register i slutet.Band 1 Band 2

Anders Anton von Stiernman

Alla riksdagars och mötens beslut 1521-1731. Utgiven av Anders Anton von Stiernman. Stockholm. 1-3. 1728-1733. Innehåller åtskilliga förordningar och kungliga brev.Band 1Band 2 Band 3

Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar &c. angående Sweriges rikes commerce, politie och oeconomie uti gemen, ifrån åhr 1523. in til närwarande tid. Uppå hans kongl. maj:ts nådigesta befallning giord af And. Anton von Stiernman. ... =Stockholm. 1-6. 1747-75= + Register. Kallas ofta ”Ekonomiförordningar”.Band 1 Band 2 Band 3 Band 4 Band 5 Band 6 Register

Erik Thyselius

Förteckning öfver komitébetänkanden. 1-2 Stockholm, 1896-1904.Band 1 Band 2

Kontaktpersoner

Agneta Stenberg Christer Karlsson