Andra vetenskapliga publikationer

Forskare publicerar forskning i form av avhandlingar, böcker, forskningsrapporter och konferenspublikationer. Forskare publicerar sig även i form av vetenskapliga artiklar. Tänk på att den vetenskapliga statusen för olika publikationer varierar. Ett riktmärke är att publikationer som genomgått någon form av kollegial granskning (peer-review) har högre status än de som inte gjort det.

Vetenskapliga böcker (scholarly books)

Forskare kan ibland välja att ge ut sina forskningsresultat som bokkapitel i böcker sammanställda av väletablerade forskare som fungerar som redaktörer. Ibland genomgår dessa böcker en peer-review-process liknande den som vetenskapliga tidskrifter, men i andra fall granskar redaktörerna till boken bokkapitlen. Det kan ibland vara svårt att skilja på vetenskapliga böcker och kursböcker (eng. text books) med studenter som huvudsaklig målgrupp. Du kan använda dig av liknande kriterier som för en vetenskaplig tidskrift när du bedömer om en bok är vetenskaplig eller ej. Kolla gärna med biblioteket eller din handledare/lärare om du är osäker!

Doktorsavhandling (dissertation, thesis)

Doktorsavhandlingar är de vetenskapliga verk som krävs för doktorsexamen. Doktorsavhandlingen försvaras muntligt vid en offentligt seminarium, s.k. disputation. Opponenten vid disputationen ska vara en meriterad forskare, ofta minst docentnivå. Doktorsavhandlingen bedöms sedan av en betygsnämnd bestående av 3 eller 5 högt akademiskt meriterade ledamöter.

Licentiatavhandling

Licentiatavhandling kan avläggas före doktorsexamen. Efter licentiatexamen väljer en del att fortsätta med att skriva en doktorsavhandling. Licentiatavhandligen ska också försvaras vid ett offentligt seminarium med opponent och betygsnämnd.

Konferensrapporter (conference proceedings)

Forskare med liknande intresseområden har behov att utbyta idéer och träffas. Detta görs bland annat på konferenser (conferences,symposiums) och forskare kan där presentera sin forskning i form av en kort artikel. Ibland är dessa konferensrapporter kollegialt granskade (peer-reviewed).

Rapporter

Forskningsresultat publiceras också i form av rapporter utgivna av institutioner/forskningsinstitut. Det huvudsakliga syftet är att redogöra för pågående eller avslutad forskning. Dessa rapporter är inte kollegialt granskade (peer-reviewed).