Hushållningssällskapet

Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar

Som en del i tidens nyttoinriktade och naturvetenskapliga tänkande bildades under åren kring sekelskiftet 1800 de första svenska hushållningssällskapen. År 1811 instiftades också Kungl. Lantbruksakademien, något som innebar ytterligare stimulans till en organisering på länsnivå av den jordbruksbefrämjande verksamheten. Under de följande åren grundades således en rad hushållningssällskap och i Västerbotten skedde detta år 1814. I stadgarna angavs det mål som sällskapet skulle verka för: "Lanthushållningens förbättring, genom uplysning, efterdömen, upmuntran eller belöningar". Västerbottens läns hushållningssällskaps arkiv förvaras i dag på Folkrörelsearkivet i Umeå.

Sällskapet gjorde ett par tidiga försök att utge en publikation för att sprida rön och kunskap, men ingen av dessa första ansatser blev långlivade. 1866 gjordes ett nytt försök och utgivningen av Westerbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps Handlingar startade. Det var en skrift inte enbart riktad till medlemmarna, utan också till den västerbottniska allmogen i stort. I sin monografi över sällskapets historia beskriver Bo Enander innehållet som "i hög grad växlande och lättillgängligt". Utgivningen kom emellertid att upphöra 1878 för att efterträdas av ytterligare ett par kortlivade titlar, men 1890 återupptogs Westerbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps Handlingar och denna tidskrift skulle därefter utges kontinuerligt fram till 1998.

Bland innehållet återfinns protokoll, redogörelser över väderlek och årsväxt, beskrivningar över olika åtgärder som runt om i länet vidtagits av sällskapet, uppräkningar av priser som har utdelats, tjänsteberättelser av olika slag, bland annat länsagronomens, länsmejeristens och länsträdgårdsmästarens. Här finns också kortare informativa uppsatser av olika slag. Ämnet är jordbruksrelaterat, men inom detta ryms även sådant som rör de många och viktiga binäringarna, som till exempel linodling, osttillverkning, trädgårdsskötsel och djuravel. Det statistiska materialet i handlingarna är rikligt.

Texterna för åren 1866-1878 och 1890-1940 är nedan tillgängliga som sökbara pdf-filer (OCR). Därmed är det möjligt att enkelt och snabbt söka i det stora materialet på till exempel personnamn, ortsnamn och enskilda företeelser. Alla filer är fritt nedladdningsbara. 

Westerbottens Läns Kongl. Hushållningssällskaps Handlingar
1866
 Första årgången. 4 häftet. 
1867 Andra årgången. 1, 3-4 häftena. 
1868 Tredje årgången. 1, 3-4 häftena. 
1869 Fjärde årgången. 1-4 häftena. 
1870-1871 Femte årgången. 1-4 häftena. 
1871-1872 Sjätte årgången. 1-4 häftena. 
1872-1874 Sjunde årgången. 1-4 häftena. 
1875 Åttonde årgången. 1-4 häftena. 
1876-1877 Nionde årgången. 1-2, 4 häftena. 
1878 Tionde årgången. 1 häftet. 

Westerbottens Läns Kungl. Hushållningssällskaps Handlingar
1890 
Handlingar
1891 Handlingar
1892 Handlingar
1893 Handlingar
1895 Handlingar
1897 Handlingar
1898 Handlingar del 1 - Handlingar del 2
1899 Handlingar del 1 - Handlingar del 2
1900 Handlingar del 1 - Handlingar del 2
1901 Handlingar del 1 - Handlingar del 2
1902 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Matrikel
1903 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Matrikel
1904 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Matrikel
1905 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Matrikel
1906 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Matrikel
1907 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Matrikel
1908 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Matrikel
1909 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Matrikel
1910 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Matrikel
1911 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Matrikel
1912 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Matrikel
1913 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Matrikel
1914 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Matrikel
1915 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Matrikel
1916 Handlingar del 1 - Handlingar del 2 - Handlingar del 3
1917 Handlingar
1918 Handlingar
1919 Handlingar
1920 Handlingar del 1 - Handlingar del 2
1921 Handlingar - Verksamhetsberättelse
1922 Handlingar
1923 Handlingar - Statistiska uppgifter
1924 Handlingar
1925 Handlingar - Matrikel
1926 Handlingar
1927 Handlingar
1928 Handlingar
1929 Handlingar del 1 - Handlingar del 2
1930 Handlingar
1931 Handlingar
1932 Handlingar
1933 Handlingar - Matrikel
1934 Handlingar
1935 Handlingar
1936 Handlingar - Matrikel
1937 Handlingar
1938 Handlingar
1939 Handlingar
1940 Handlingar - Matrikel